Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info

 Älgobs   Tilldelade/fällda älgar   Tandsnitt ålder  Avskutning tidigare år

Föreskrifter för älgjakten.

§8.

 

1.         Jakten inom älgskötselområdet bedrivs i jaktlag. Med jaktlag avses område bestående av en eller flera fastigheter

            på vars samlade areal älgjakt bedrivs. Inom varje jaktlags område skall jakten ske som om jaktområdet utgjorde eget licensområde.

            Detta utgör dock inget hinder för samjakt mellan angränsande jaktlag. Vid sådan samjakt skall fällda älgar fördelas mellan de

            samjagande jaktlagen på sätt som de kommit överens om.

 

2.         Jaktområden som ingår i älgskötselområdet och där jägarna till väsentlig del utgörs av samma personer skall vara

            registrerade som ett jaktlag.

 

3.         Jaktledare skall utses inom varje jaktlag. Denne övertar företrädarens för älgskötselområdet skyldigheter vad gäller

            jaktens genomförande inom det egna jaktlaget (se Jaktkungörelsen).

 

4.         Det ankommer på varje jaktlag att till styrelsen senast 5 juli anmäla förändringar i markinnehav samt att hålla

            fastighetsförteckning aktuell. Vidare skall byte av jaktledare/kontaktperson anmälas omgående till styrelsen.

 

5.         Det ankommer på varje jaktlag att vid över- eller felskjutning, utan dröjsmål, inkomma till styrelsen med rapport

            för att ev. regleringar skall kunna göras. Vid skjutning av fredad älg döms man att vid eventuell hornkrona tillfaller

            Äsko-området samt att avräkning på nästa års licens sker. Vid överskjutning av lovlig Älg avräknas sådan på

            nästa års licens, eller att man överlåter älgen till ett annat jaktlag som har rätt till det djuret. Kontakt skall tagas

            med kontaktmän i styrelsen.

 

6.         Utöver vad som framgår av punkt 4 ovan, gäller Statens Naturvårdsverks allmänna råd angående rätten till fälld älg.

 

7.         Jaktledarna skall 15 januari efter jakttidens utgång skriftligen till styrelsen rapportera jaktresultatet. I anmälan

            skall anges var och när djur fälldes, djurets kön, om fällt djur var årskalv, samt i fråga om vuxet djur, om djuret var fjoling eller äldre.

 

8.         Av länsstyrelsen bestämd fällavgift för fälld vuxen älg skall samtidigt som jaktresultatet rapporteras inbetalas

            till styrelsen på det sätt som meddelats av styrelsen.

 

9.         Det åvilar jaktledarna att till styrelsen senast 30 dagar efter den första älgjaktsveckan överlämna älgobsrapport.

10.       Det åvilar jaktledarna att senast två veckor efter avslutad jakt leverera valt statistikmaterial (t ex underkäke),

           i överenskommit skick, till en av styrelsen utsedd person.