Viske älgskötselområde

Protokoll fört vid styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2015-06-11

Plats, Niklas

Närvarande  

Nicklas Thörnberg, Jan-Åke Bartholdsson, Johan Werdelin, Lars Andersson, Peter Antonsson, Christer Wallared, Bengt-Ove Gunnarsson,

Owe Johansson,

  

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

§ 4.                        Justeringsman

                  Jan-Åke Bartholdsson

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Föregående protokoll godkändes.

§ 6.                        Ekonomi.

                  Totalt 28.683

§ 7.                        Info Länsstyrelsen

Jan-Åke har varit i kontakt med Länsstyrelsen och det fortfarande oklart om marker mot södra gränsen kan koma med.

§ 8.                        Info från Äfo

                  Owe har deltagit som adjungerande, Viskes representant, i ÄFO mötet     och redogjorde för diskussionerna.

§ 9.                        Skötselplan

                  Viskes skötselplan är godkänt av ÄFO:t

                  Nicklas distribuerar skötselplanen till styrelsen.

§ 10.                    Motioner

                  Motion om Fredande av älgko med enkelkalv från flera jaktlag.

                  Jan-Åke och Bengt-Ove anser att motionen skall tillstyrks.

                 

                  Övriga styrelsens åsikt om motionen.

Det är stor risk att stipulerade 40 % kalvavskjutning hämmas. Vi har på oss från Länsstyrelsen att skjuta minst 40 % kalv. Tanken med hög kalvavskjutning är att spara vinterfoder till produktiva älgar, äldre kor, och därigenom gynna reproduktionen.

                  Övrig styrelsen tillstyrker inte motionen.

§ 11.                    Uträkning av avskjutning/tilldelning

                  Enligt uträkning har det fötts 72 kalvar. 13 avsätts till trafik och övrig dödlighet.

                  Stammen kan försiktigt minskas med 16 älgar.

                  Styrelsens förslag om avskjutning till årsmötet.

                  30 kalvar, 25 tjurar och 20 hondjur.

§ 12.                    Bestämmelser för jakten 2015-2016

                  Styrelsens förslag till årsmötet att respektive lag kan skjuta max 2 tjurar i rad.

                  Överträdelse beivras enligt gällande stadgar med avdrag av nästa vuxna älg.

                  Detta börjar gälla från detta årets jakt och bör rull under ett antal år.

                  Jakt tider

                  Vuxna 12 Oktober till och med 20 December 2015

                  Kalvar 12 Oktober till och med 29 Februari 2016

                  Syn av samtliga älgar.

§ 13.                    Årsmötet.                                                                                                                                                    

                  Lars kollar om Ringhals är ledigt början vecka 33.

§ 14.                    Marker som byter jaktlag.

                  Jan-Åke och Nicklas går igenom ändringar.

                  Bengt-Ove tar kontakt med berörda om ändringar i Sällstorp.

 

§ 15.                    Nästa möte.

                  Owe tar gärna hjälp med att kolla presentationer och att ordna med utskicken.

                 

§ 16.                    Övriga frågor.

                  Rekommendation till årsmötet att årsavgiften kvarstår med 50 öre per Ha.

Jaktsnack.

Vid Tangenterna                                           Justerat

  

 

Owe Johansson                                                           Jan-Åke Bartholdsson

Dagordning för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2014-10-29

Plats, Nicklas T

Närvarande  

Nicklas Thörnberg, Lars Andersson, Jan-Åke Bartholdsson, Johan Werdelin, Peter Antonsson, Christer Wallared, Nicklas Möller, Owe Johansson,

 

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

 

§ 4.                        Justeringsman

                  Christer Walared

 

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Föregående protokoll godkändes

 

§ 6.                        Ekonomi

                  Totalt 37.168,59, Konto 25.553 i kassan.

 

§ 7.                        Skadad kalv skjuten av ett lag i idalafrillesås

Det anses att skadan på kalven förorsakats av laget självt, vid skott mot en annan kalv som senare konstaterades som fälldes.

Styrelsen anser att kalven bör bytas mot den vuxne som laget har på tilldelningen i år.

 

§ 8.                        Trafik älg som tillföll Jan-Åkes jaktlag

                  Det var polisbeslut på att älgen skulle avlivas.

                  Frågan tas upp på Jaktledar träff för klarläggande av reglerna.

                     

§ 9.                        Info till Lars Andersson viltdata

                  Lars uppdaterar Viltdata med de fällda älgarna.

                 

§ 10.                    Ersättning till den som sköter hemsidan

Styrelsen anser att det bör utgå en ersättning för support. En ersättning om 150 SEK per timma bör utgå.

                 

§ 11.                    Inkomna skrivelser

Styrelsen kan inte agera på åsikter, synpunkter, utan behöver ha en reell motion som kan tas upp på årsmötet.

                 

§ 12.                    Nytt från länsstyrelsen

Jan-Åke fick beslut från Länsstyrelsen om de nya anslutningarna Fredagen innan älgjakten, 14-10-10.

                 

§ 13.                    Nytt från Äfo

                  Lars, Nicklas, Owe redogjorde för möten och händelser i ÄFO:t.

                 

§ 14.                    Övriga frågor.

                 

 

Jaktsnack.

 

                 

Vid Tangenterna                                           Justerat

 

 

 

 

Owe Johansson                                                           Christer Wallared

                                                 Dagordning för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2014-08-18

                                    Plats, Owe

                                  Närvarande  

Nicklas Thörnberg, Lars Andersson, Jan-Åke Bartholdsson, , Johan Werdelin, Bengt-Ove Gunnarsson, Peter Antonsson, Christer Wallared, Nicklas Möller, Owe Johansson,

 

 

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

 

§ 4.                        Justeringsman.

                  Johan Werdelin

 

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Föregående protokoll godkändes

 

§ 6.                        Ekonomi.

                  21.005 i Kassan

                  Fika vid styrelsemöten och liknande kan tas ur föreningens kassa.        

 

§ 7.                        Årsmötet 2014, återkoppling

                  Årsmötet tog beslut om syn av fälld Älg. Signatur förs in på licensen.

                  Ca 75 personer kom till årsmötet. Bra och öppen diskussion.

 

§ 8.                        Marker som byter lag

Lag som har anmält förändring före 5 Juli tillåts ändra, föra över arealen, som redan är registrerad inom skötselområdet.

 

§ 9.                        Beslut om kontaktpersoner

                  Lagen fördelades på respektive kontaktperson.

 

§ 10.                    Licensutdelning

                  Information om rapportering lämnas ut med licenserna.

                  Licenserna klara i början av September.

 

§ 11.                    Viltdata

                  Lars lägger in i Viltdata

                 

§ 12.                    Nytt från länsstyrelsen

                  Inga slutgiltiga beslut om de nya anslutningarna, utökningar.

 

§ 13.                    Nytt från Äfo

                  Ny ordförande i ÄFO Norra, Lena Johansson

 

§ 14.                    Övriga frågor.

 

 

Jaktsnack.

 

                 

Vid Tangenterna                                           Justerat

 

 

 

Owe Johansson                                                                                         Johan

 

Dagordning för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2014-07-03

Plats, Nicklas

Närvarande  

Lars Andersson, Jan-Åke Bartholdsson, Nicklas Törnberg, Johan Werdelin, Christer Wallared, Owe Johansson, Mats Johansson

 

 

§ 1.                        Öppnande.

                  Lars förklarade mötet öppnat

 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

 

§ 4.                        Justeringsman.

                  Lars Andersson

 

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Föregående protokoll godkändes

 

§ 6.                        Ekonomi.

                  Lars har ställt samman räkenskaperna.

                  21.005 Kr på kontot och i handkassa.

                 

§ 7.                        Avskjutning/tilldelning 2014-2015

Baserat på 10,4 älgar per 1000 Ha skog, 22.153 Ha skog ger det en avskjutning om 54 älgar. Fördelat på 16 tjurar, 11 hondjur, och 27 kalvar. 6 älgar räknas försvinna i trafik mm.

Idala har samlat ihop med tiondel i uträkningssystemet 1 älg och tilldelas 6 älgar i år.

 

§ 8.                        Bestämmelser för jakten 2014-2015

                  Jaktstart 13 Oktober

                  Vuxen lovlig till och med den 21 december.

                 

                  All kalvar är lovliga från jaktens början.      

                 

                  Inga taggrestriktioner i år.         

                     

                  Fälld älg skall anmälas till kontaktmannen.                  

                 

Vi tar upp frågan om syna av fälld älg av angränsande jaktlag.

I samband med syn kan åldern bedömas. De lag som inte anser sig bedöma åldern kan lämna in tänderna för analys.

 

Alla lag har en kalv. Förslag om att styrelsen kan dela ut ej skjutna kalvar i område där få älgar fällts eller där populationen är hög.

Avstämning efter 21 December. Styrelsen ges också mandat att justera antalet baserat på älgobsen.

                 

§ 9.                        Årsmötet.  

                  Möte 12 Augusti 19.00.

                  Ringhals infocenter

                  Arealsavgift 50 öre per Ha

                 

                  Redovisa fältskjutningen av 8 taggaren.

                  Hornlösa tjurar tas upp.

                  Lars åberopar en tyst minut för Per-Olof

 

§ 10.                    Valberedning     

                  Förslag till ersättare diskuterades.

 

§ 11.                    Info från Äfo

                  Owe och Lars redovisade från senaste mötet med ÄFG.

 

§ 12.                    Marker som byter jaktlag.

                  Vissa lag har gått ihop. Och det finns vissa andra lag som diskuterar samgående.

 

§ 13.                    Övriga frågor.

 

 

                 

 

Vid Tangenterna                                       Justerat