Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan Protokoll Älg-info 

Protokoll för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2018-07-12

Plats, Bengt-Ove

Närvarande  Nicklas Thörnberg, Christer Wallared, Jan-Åke Bartholdsson, Bert Rydell, Bengt-Ove Gunnarsson, Niklas Möller,  Peter Antonsson, Lars Andersson, Owe Johansson,

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

                 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

                 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

 

§ 4.                        Justeringsman.

                  Bengt-Ove Gunnarsson

 

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Gödkändes

 

§ 6.                        Ekonomi.

                  Ej betalt Alf Lind anslutningsavgift. Lars tar kontakt för att få in pengarna.

                  Anders Berntsson, Lag 65, ej betalt fällavgift.

                  Konto 34.000, 1000 i handkassa

 

§ 7.                        Info Länsstyrelsen

                  Inget från Länsstyrelsen

Vissa av de nya markerna som varit anslutna till Gällinge lagen, kommer inte med i Viske, ligger i Södra fjäre.

§ 8.                        Info från Äfo

                  Ingen info från ÄFO

 

§ 9.                        Motioner

                  Förslag att enkelkalv skall vara fredad till des vuxenkvoten är fylld.

                  Styrelsen avslår motionen i sin nuvarande skrinning.

Motivering, Kalvarna behöver skjutas, vi har krav om minst 50% kalv i avskjutningen. Det torra året gör att det är en fördel att kalven skjuts tidigt för att spara energi och mat åt kon.

 

§ 10.                    Stadgar

 

Delar av paragraf 8 behöver ses över.

 

1.         Jakten inom älgskötselområdet bedrivs i jaktlag. Med jaktlag avses område bestående av en eller flera fastigheter på vars samlade areal älgjakt bedrivs. Inom varje jaktlags område skall jakten ske som om jaktområdet utgjorde eget licensområde. Detta utgör dock inget hinder för samjakt mellan angränsande jaktlag. Vid sådan samjakt skall fällda älgar fördelas mellan de samjagande jaktlagen på sätt som de kommit överens om.

 

2. Jaktområden som ingår i älgskötselområdet och där jägarna till väsentlig del utgörs av samma personer skall vara registrerade som ett jaktlag.

                 

                  Lars tittar igenom och lägger ett förslag.

 

§ 11.                    Spillningsinventering

                  Niklas M kallar till information om nya traktinventering hålls i September.

 

§ 12.                    Årsmötet.                                                                                                                                                    

                  Lokal bokad 7 Augusti. Ringhals infocenter,  19.00

 

§ 13.                    Årets avskjutning

Styrelsen lägger fram enligt Älgfrode 6 Tjurar 4 Hondjur 10 kalvar,

Jaktstart 19 October,

                  Vuxenperioden slut 16 December.

                  Kalvjakt till Januari ut.

                 

§ 14.                    Marker som byter jaktlag.

                  5 marker byter lag

                  2 marker lämnar Viske

 

§ 15.                    Facebock

                  OK om någon vill starta upp en officiell Facebock  sida i Viske.

                 

§ 16.                    Övriga frågor.

                  Lars har meddelat valberedningen att han vill avgå.

                  Lars kan tänka sig var kontaktperson.

                  Jan-Åke har meddelat valberedningen att han vill avgå.

Jan-Åke kan tänka sig var kontaktperson och att fortsätta ha hand om arealer etc. mot Länsstyrelsen.

 

 

Vid Tangenterna                                                            Justerat                                                    

 

 

Owe Johansson                                                              Bengt-Ove Gunnarsson

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Protokoll för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2018-06-12

Plats, Jan-Åke

Närvarande  Nicklas Thörnberg, Christer Wallared, Peter Antonsson, Jan-Åke Bartholdsson, Bert Rydell, Owe Johansson,

 

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

                 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

§ 4.                        Justeringsman.

                  Jan-Åke Bartholdsson

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Gödkändes

§ 6.                        Ekonomi.

                  Bordlägges till nästa möte

§ 7.                        Info Länstyrelsen

                  Ingen beslut om Gällinge lagen. Lite åsikter om               arealen inom något lag.

§ 8.                        Info från Äfo

                  Älgskötselplanen inne till ÄFO 15:e Juni

                  50% kalv i avskjutningen och målsättning om 7 älg per 1000 Ha totalmark.

                 

                  Bert Rydell var ensam representant från ÄFO:t vid möte på Länsstyrelsen.              

                 

§ 9.                        Motioner

Huvudinnebörden i motionen är att freda enkelkalv till dess vuxentilldelningen är slut.

                  Styrelsens rekommendation bordlägges till nästa möte.

Diskussion att ha en tidsbegränsad period med enkelkalv förbud, som exempel en vecka.

                 

§ 10.                    Älgskötselplan

                  Gicks igenom och kommer att skickas in. Owe gör PDF.

                 

§ 11.                    Spillningsinventering

                  9,5 älg per tusen ha skog. Målsättning 10 älg.

Viske kommer börja med att inför trakt systemet med målsättning att det blir fullt genomför under kommande inventeringsperiod.

§ 12.                    Årsmötet.     

                  Förslag Ringhals 7 eller 8 Augusti

                 

§ 13.                    Marker som byter jaktlag.

                  9 st nyregistreringar.

                  4 st lag byter mark inom skötselområdet.

                 

                  2018

                  Totalareal          31.199 Ha

                  Skog                 21.180 Ha

                  Gällinge tillkommer med ca 2.027 Ha

                 

§ 14.                    Övriga frågor.

                  Förslag Jaktstart 19 Oktober

 

                  Peter redovisade från klövviltskonferensen.

                  Det framkom åsikter on hur fällavgifter används av Länsstyrelsen.

                  Det finns pengar att söka för ex inventering. Rekommendation att inte söka.

                  Spillning skall skickas till både Länsstyrelsen och ÄFO.

                  Mer än 10% fel i avskjutningen skal motiveras till både Länsstyrelsen och ÄFO.

                  Kon behöver väga 185 kg för att kunna ha 2 kalvar.

 

 

Vid Tangenterna                                                            Justerat                                                    

 

 

Owe Johansson                                                              Jan-Åke Bartholdsson

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protokoll för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2018-03-27

Plats, Niklas M

Närvarande  Nicklas Thörnberg, Lars Andersson, Christer Wallared, Bert Rydell, Niklas Möller, Peter Antonsson, Jan-Åke Bartholdsson, Owe Johansson,

 

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

                 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

                 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

 

 

§ 4.                        Justeringsman

                  Christer Wallared

 

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Bordlades till nästa möte

 

§ 6.                        jaktledarträff, återkoppling

                  Diskussion om jakt mellan angränsande jaktlag

                 

 

§ 7.                        Spillnings inventering Nytt eller gammalt och iså fall hur gör vi?

                  Vi använder det gamla systemet för årets redovisning till Länsstyrelsen.

Nya systemet med Trakter införs till nästa år. Kan vara problem att få ut alla punkter i alla lag.

                  Nicklas Möller tar tar fram ytterligare information, instruktioner etc.

                  Bert delar isär PDF:n med Trakt rutorna i hanterbar storlek, en fil per PDF.

 

Inventeringen senareläggs pga snön. Snöfria rutor kan inventeras. Viktigt att inventeringsdatum anges. Kontaktpersoner meddelar sina respektive jaktlag.

                  Nicklas T meddelar de som inte var med på mötet.

 

 

 

§ 8.                        Övriga frågor.

 

 

Jaktsnack.

 

                 

Vid Tangenterna                                                                                  Justerat

 

                                                                

 

Owe Johansson                                                                                    Christer Wallared