Viske älgskötselområde
Hem StyrelseInformation Blanketter Bilder Stadgar Älgskötselplan ProtokollÄlg-info

Bestämmelser för VISKE älgskötselområde

 

Antagna 2018-08-07........... och justerade ............... är gällande för de jaktlag som genom "Avtal om samgående i älgskötselområde" anslutit sina jaktområden till älgskötselområdet.

 

Namn, beslutande organ och säte

§ 1.

Älgskötselområdets namn skall vara Viske älgskötselområde.

§2.

Beslutande organ inom älgskötselområdet är älgmötet, extra älgmöte och styrelsen.

§3.

Styrelsen har sitt säte i Varbergs Kommun

§4.

Älgskötselområdets verksamhets- och räkenskapsperiod skall omfatta tiden 1/7-30/6 (jaktår).

 

Ändamål.

§5.

Ändamålet med älgskötselområdet är att tillvarata de anslutna jaktlagens intressen för god älgvård och att i samverkan med markägarna skapa en älgstam i balans genom en beskattning av den enligt den upprättade älgskötselplanen

Älgmöte.

§6.

Älgmöte skall hållas årligen senast 15 augusti och bestå av ombud från de anslutna jaktlagen

Varje jaktlag äger vid älgmötet en röst/ 0-200 ha och 2 stycken röster mellan 201-400 ha osv, som respektive jaktlaget disponerar inom älgskötselområdet.

Varje medlem i något av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen har rätt att närvara vid älgmötet med yttrande- och förslagsrätt.

 

Person som äger till älgskötselområdet ansluten fastighet och som inte är jakträttshavare, har rätt att närvara vid älgmöte med yttrande- och förslagsrätt i frågor som rör områdets älgskötselplan.

 

Omröstning sker öppet. Val skall dock ske med slutna sedlar om någon begär det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Om han/hon inte har rösträtt avgörs frågan genom lottning. Detsamma gäller vid lika röstetal vid val.

 

Extra älgmöte hålls om styrelsen finner det nödvändigt eller om en majoritet av de i älgskötselområdet ingående jaktlagen begär det hos styrelsen.

 

Extra älgmöte kan endast behandla de ärenden som föranlett dess inkallande.

Kallelse till älgmöte och extra älgmöte sker genom styrelsens försorg senast 14 dagar före mötet genom skrivelse till företrädarna för de jaktlag som ingår i älgskötselområdet.

 

Motioner till älgmötet skall vara skriftligen inlämnade senast 1 Juni.

 

På dagordningen för älgmöte skall förekomma:

1.      Val av ordförande och sekreterare för mötet samt av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.

2.      Justering av röstlängd.

3.      Fråga om kallelse skett på rätt sätt.

4.      Fastställande av dagordning.

5.      Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

6.      Revisorernas berättelse.

7.      Beslut om resultaträkning och fastställande av balansräkning.

8.      Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.      Val av sju ledamöter i styrelsen varav två stycken ska vara markägarrepresentanter och fem jägarrepresentanter.

10.   Val av en av ledamöterna i styrelsen till älgskötselområdets och styrelsens ordförande.

11.   Val av två revisorer och två suppleanter.

12.   Val av valberedning.

13.   Anmälan om förändringar av älgskötselområdets eller av något i detta ingående jaktområdes omfattning.

14.   Fråga om anslutning av nya jaktlag.

15.   Fråga om älgskötselplan.

16.   Beslut om det antal älgar (vuxna och kalvar) som skall fällas och fördelning av dessa mellan de i älgskötselområdet ingående jaktlagen samt fastställande av ev. reservkvot.

17.   Regler för älgjakten utöver de i genom lag angivna

18.   Praktiskt älgvårdsarbete, älginventeringar och skadeförebyggande åtgärder.

19.   Beslut om avgifter för täckande av kostnader för administration och åtgärder enligt punkt 18 ovan.

20.   Inkomna motioner

21.   Övriga frågor.

 

Styrelse

§7.

När älgmötet inte är samlat fattar styrelsen beslut som rör älgskötselområdet. Styrelsen är inför älgmötet ansvarig för sin förvaltning.

 

Styrelsen består av ordförande och övriga ledamöter, valda av älgmötet.

 

Ordföranden väljs för en tid av ett år.