Viske älgskötselområde

Dagordning för viske styrelsemöte 2015-08-25

Plats Bengt-Ove

Deltagare

Nicklas Thörnberg, Jan-Åke Bartholdsson, Johan Werdelin, Lars Andersson, Peter Antonsson, Christer Wallared, Bengt-Ove Gunnarsson, Bert Rydell, Owe Johansson,

 

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

 

§ 4.                        Justeringsman

                  Johan Werdelin

 

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Föregående protokoll godkändes.

                 

§ 6.                        Ekonomi

                  Handkassa 6.434, Konto 16.981                

 

§ 7.                        Årsmötet 2015, återkoppling                    

Ca 85 personer närvarande på mötet.

Eftersnack, allmän diskussion om diverse olika scenario för framtida jakt.                

                 

§ 8.                        Kontaktpersoner

                  Rapportering till Bert Rydell med licens Nr, kön, ålder, vikt,

                  via SMS            070 60 73813 eller mail.

                 

§ 9.                        Hemsida uppdatering

Bert gör en del uppdateringar på hemsidan. Kommer att kolla upp hur mycket tid som kan åtgå för uppdatering och underhåll av hemsidan.

Kontaktpersonerna ser till att respektive jaktlag får information när kvoter är fyllda.

 

§ 10.                    Licensutdelning

Informationspapper om tider för diverse rapportering samt Älg OBS skickas med licensen till respektive lag. 

Se till att det är spårbart vilket lag som betalt årsavgift och anslutningsavgift in till Internetbanken.                         

 

§ 11.                    Viltdata

                  Lars rapporterar in på Viltdata och Älgdata.

                     

§ 12.                    Nytt från länsstyrelsen        

Nicklas meddelade Länsstyrelsen att Jan-Åke kvarstår som kontaktperson för Viske.

Det finns lag som behöver som behöver uppdatera sitt arealinhav.

§ 13.                    Nytt från Äfo

                  Nicklas och Owe redogjorde diskussionerna med och i ÄFO:t

 

§ 14.                    Nästa Möte

                  Datum beror på händelser under jakten.     

 

§ 15.                    Övriga frågor.

                  Diskussion om att ordna en presentation om Vildsvinsförvaltning.

                  Ett förslag om att ta upp frågan om samverkan och etik.

                 

 

Jaktsnack.

 

 

 

                 

Vid Tangenterna                                                                                  Justerat

Protokoll fört vid styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2015-05-26

Plats, Niklas

Närvarande  

Nicklas Thörnberg, Lars Andersson, Peter Antonsson, Christer Wallared, Niklas Möller,

Owe Johansson,

 

 

 

§ 1.                        Öppnande.

                       Nicklas förklarade mötet öppnat

 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                       Dagordningen godkändes

 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                 Owe Johansson

 

§ 4.                        Justeringsman

                 Lars Andersson

 

§ 5.                        Föregående protokoll

                 Föregående protokoll godkändes.

                 

§ 6.                        Ekonomi.

                 Total 28.683, Allt betalt, fällavgifter kommer in.

 

§ 7.                        Info Länsstyrelsen

                 Ingen info från Länsstyrelsen.

                 

§ 8.                        Info från Äfo

                 Nicklas och Owe deltar i mötet med Jägardelagaterna i ÄFO 1/7

                 

§ 9.                        Skötselplan

Nicklas Lars och Owe slutför en skötselplan för skicka till ÄFO och Länsstyrelsen

                        Viske äsko bör ha ca 10 älgar/1000 skogsmark.

 

§ 10.                    Motioner

Motion har kommit in om för bud mot enkel kalv tills hondjurs jakten avslutats. Frågan bordlades till nästa möte.

                 

                  Diskussion om att senarelägga jakt starten.

 

§ 11.                      Uträkning av avskjutning/tilldelning

Owe redovisade beräkningsmodellen frö avskjutnngen. Vi behöver troligen minska stammen något. Diskussion om hur mycket över reproduktionen.

Beslut bordläggs till nästa möte.

 

Mötet beslutade att Idala/Frillesås delar upp sina lag i tilldelningsberäkningen med de ackumulerade arealerna som respektive lag har.

                 

§ 12.                      Bestämmelser för jakten 2015-2016

                  Owe diskuterar en senareläggning av jakten med en vecka.

                  Förslag om max två tjurar i rad per respektive lag.

 

§ 13.                    Årsmötet.                                                                                                                                                    

Idala/Frillesås respektive lag deltar framöver i årsmötet med rösträtt enligt Viske ÄSO stadgar.

                  Lars kollar med Ringhals om det passar början vecka 33.

 

§ 14.                    Marker som byter jaktlag.

                  Bordläggs till nästa möt.

                 

§ 15.                     Hemsidan

                  Christer har pratat med Bert Rydell som kan tänka sig ta hand om hemsidan.

                 

§ 16.                    Nästa möte

                  Nästa möte 11/6 föreslaget.  

 

§ 17.                    Övriga frågor.

 

 

 

Jaktsnack.

 

                 

Vid Tangenterna                                           Justerat

 

 

 

 

Owe Johansson                                                           Lars Andersson

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                               

              

 

 

Protokoll fört vid styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2015-02-24

Plats, Johan

Närvarande  

Nicklas Thörnberg, Lars Andersson, Jan-Åke Bartholdsson, Johan Werdelin, Peter Antonsson, Christer Wallared, Niklas Möller, Owe Johansson,

 

 

 

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

 

§ 4.                        Justeringsman

                  Johan Werdelin

 

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Föregående protokoll godkändes med kommentaren.

                  Punkt 8, frågan tas inte upp på årsmötet.

                 

§ 6.                        Ekonomi.

                  Bank 29.792, Handkassa 10.800

 

§ 7.                        Fällda älgar under säsongen, slutrapport

                  Till dags dato, 16 tjurar, 8 hondjur, 18 kalvar

 

§ 8.                        Summering av årets jakt

                  I stort sett utan missöden och diskussioner.

 

§ 9.                        Viltdata

                  Lars redogör årets rapportering.

                 

§ 10.                    Inkomna förslag om ändringar avskjutning/tilldelning

Förslag att respektive jaktlag inte får skjuta mer än 2 tjurar i rad. Det gäller tilldelat vuxet djur.

 

                  Förslag om fredande av älgko med enkelkalv   

 

§ 11.                    Info länsstyrelsen

                  Diskussion om arealen som finns registrerad hos Länsstyrelsen.

                  Nya anslutningar inskickade till Länsstyrelsen.

 

§ 12.                    Älgskötselplan

                  Vi börjar skissa på en uppdatering av Skötselplanen.

 

§ 13.                    Hemsidan

                  Jan-Åke är i desperat behov av hjälp med hemsidan.

                 

§ 14.                    Jaktledarträff. Dag samt ämne.

                  Förslag 24/3 Ringhals Infocenter, 18.30

                  Lars bokar lokal

                  Förslag om föreläsare om Älgbete, fodertillgång, Patrik Wilhelmsson

                                                                                  

§ 15.                    Spillningsinventering.

                  Rutorna inventeras veckorna 14-15

                 

§ 16.                    Info från Äfo

                  Ledamöterna har ännu inte blivit meddelade om tillsättning.

 

§ 17.                    Nästa möte

                  Förslag 28 April

                 

 

§ 18.                    Övriga frågor.

 

 

 

Jaktsnack.

 

                 

Vid Tangenterna                                           Justerat

 

 

 

 

Owe Johansson                                                           Johan Werdelin