Viske älgskötselområde

Protokoll för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2016-12-20

Plats, Nicklas

Närvarande  

Nicklas Thörnberg, Jan-Åke Bartholdsson, Lars Andersson, Christer Wallared, Bert Rydell, Peter Antonsson, Niklas Möller, Owe Johansson,

 

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

                 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

                 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

                 

§ 4.                        Justeringsman

                  Lars Andersson

                 

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Föregående protokoll godkändes.

                 

§ 6.                        Ekonomi

                  42.796, 42.093 på kontot och resten i hand kassa

 

§ 7.                        Diskussion om felskjutna Tjurar

                  Båda tjurarna var hornlösa och var små. Går under 5 cm regeln, inget straff utkrävs.

                  Dock räknas de som tjur i avskjutningen och påverkar regeln max två tjurar i rad.

                 

§ 8.                        Avskjutningen hittills

                  19 fallvilt hittills.

                 

                  Kalv kan bytas mot licenstilldelad vuxen älg som inte blivit skjuten ordinarie tid.

                  Dessa utbytta kalvar går inte under ”kalvpotten”.

                  Extra tilldelade kalvar bestäms i Januari.

                 

§ 9.                        Info till Christer W viltdata

                  3716 timmar inrapporterade.

                  50% tjur, Reproduktionen 0,53

                 

§ 10.                    Hemsidan

Allt under kontroll, eminente skött. Support funktionen behövs inte. Kan komma att sägas upp.

                  SMS-appen fungerar bra.      

 

§ 11.                    Nytt från länsstyrelsen

                  Inte hänt något speciellt.

                 

§ 12.                    Nytt från Äfo

Det har kommit in förfrågan från Älgsamverkan Väst om flyginventering.  Viske har meddelat att vi förlitar oss på spillninginventering och älg obs.

 

Owe har föreslagit till Fredrik Jonsson Jägareförbundet att det vore lämpligt att respektive Älgskötselområde lämnar in för slag till Länsföreningen nomineringar för ÄFO:t.

 

§ 13.                    Besiktning av älg

Skadad älg som behålls som människoföda skall avräknas från respektive lags licens om den skjut under älgjakt tid.

                 

Niklas M förklarade att han ombetts av Länsstyrelsen att ta ut 500:- för besiktning under Älg jakten.

Niklas Möller och Krister Nilsson är utsedda av Länsstyrelsen till Viltkasserare.

   

Niklas skall kolla vad som gäller paragraf 40:b älgar och älgar som avlivas utanför ordinarie jakt tid.

                     

§ 14.                    Övriga frågor.

                  Diskussion med Gälling om eventuell anslutning till Viske.

 

Jaktsnack.

 

                 

Vid Tangenterna                                                                                  Justerat

 

                                                                

 

Owe Johansson                                                                                    Lars Andersson

Protokoll för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2016-08-18

Plats, Christer

Närvarande  

Nicklas Thörnberg, Jan-Åke Bartholdsson, Lars Andersson, Christer Wallared, Bert Rydell, Peter Antonsson, Bengt-Ove Gunnarsson, Niklas Rydell, Owe Johansson,

 

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

                 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

                 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

                 

§ 4.                        Justeringsman

                  Bengt-Ove Gunnarsson

                 

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Föregående protokoll godkändes.

                 

§ 6.                        Ekonomi

                  Oförändrad sedan årsmötet.

                 

§ 7.                        Årsmötet 2016, återkoppling

                  Diskuterades och gick i stort sett bra.         

 

§ 8.                        Kontaktpersoner

                  Nicklas gick igenom hur lisensutdelning mm bör gå till.

                 

§ 9.                        Hemsida uppdatering

                  Fungerar bra

 

§ 10.                    Licensutdelning

                  Licenserna samt övriga papper är utdelade till respektive jaktlag.

 

§ 11.                    Viltdata  

                  Christer samlar in datat. Lars och Niclas mm hjälps åt att lägga in datat.

                  OBS:en räknas från den 21:e. Lämnas in senast den 19:e December.

 

§ 12.                    Nytt från länsstyrelsen

                  Ny anslutning som ligger i SödraFjäre avslås av Länsstyrelsen.

 

§ 13.                    Nytt från Äfo

                  Inget nytt från jägar representanterna ÄFO Norra.

 

§ 14.                    Utbildning analys av sjuka älgar

Niklas M och eventuellt Jan-Åke begär hos Länsstyrelsen om intresse att åker på utbildningen.

Länsstyrelsen har önskemål att deltagare har Vilthanteringsutbildning eller liknande.

                                                                                  

§ 15.                    Nästa möte

                  Nästa möte mitten December.

 

§ 16.                    Övriga frågor.

 

                 

Vid Tangenterna                                                                        Justerat                                                              

 

                                                                

 

Owe Johansson                                                                                    Bengt-Ove Gunnarsson

_____________________________________________________________________________________________________

                                             Protokoll

 

Fört vid konstituerande möte med styrelsen för Viske älgskötselområde 2016 08 18.

 

Årsmötet för Viske älgskötselområde valde Nicklas Thörnberg Frillesås till ordförande för räkenskapsåret 2016-2017.

Konstituerande.

 

Firmatecknare var och en för sig

Nicklas Thörnberg Frillesås 680522-5510

Lars Andersson Stråvalla 740708-4719

 

Ordförande, vald på årsmöte

Nicklas Thörnberg

 

Vice ordförande

Niklas Möller

 

Sekreterare.

Utses Owe Johansson Veddige

 

Kassör.

Lars Andersson Stråvalla och ges fullmakt att sköta föreningens in och ut transaktioner under räkenskapsåret.

Stamnared 2016 08 18

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________-

Protokoll för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2016-06-28

Plats, Owe

Närvarande  

Nicklas Thörnberg, Jan-Åke Bartholdsson, Lars Andersson, Christer Wallared, Bert Rydell, Johan Werdelin, Owe Johansson,

 

 

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

                 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

                 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

                 

§ 4.                        Justeringsman

                  Christer Wallared

                 

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Föregående protokoll godkändes.

                 

§ 6.                        Ekonomi

                  Totalt, 33.950

                  Två inbetalningar saknas

                 

§ 7.                        Ersättning Hemsida.

Flera förslag diskuterades. Vi enades om att ersätta Bert Rydell med 1000 + milersättning.

                 

§ 8.                        Info Länsstyrelsen

En mark som tillhört Källsjö/Nöslinge har begärts över till Viske. Verkar gå igenom.

                 

§ 9.                        Info från Äfo

                  ÄLGfrode för 2016/17 inskickat till Länsstyrelsen och delar av ÄFO.t.

 

Info från Källsjö/Nöslinge, enligt källa, stort tapp vad gäller inventeringen och troligen diskussion om senareläggning av jakt starten.

 

§ 10.                    Marker som byter jaktlag

En mark som tillhört Södra Fjäre har begärts över till Viske. Denna mark ligger inom samma ÄFO.

                  Marker inom Viske byter lag.

                 

§ 11.                    Årsmötet.                                                                                                                                                    

                  8 Augusti 19.00 Ringhals infocenter är bestämt.

                  Dokument och kallelser har setts över.

                 

§ 12.                    Nästa möte

                  Slutet Augusti, förslag vecka 33.

                 

§ 13.                    Övriga frågor.

Owe provar med att skicka kallelse till årsmötet via e-mail med svar från mottagare att det är mottaget.  Annars pappers kallelse via post.

Medlemmar tar hem appen ”supertexten”.

 

 

                 

Vid Tangenterna                                                                        Justerat                                                              

 

                                                                

 

Owe Johansson                                                                                    Christer Wallared

________________________________________________________________________________________________________________________________

Protokoll för styrelsemöte med Viske älgskötselområde 2016-06-01

Plats, Lars A

Närvarande  

Nicklas Thörnberg, Jan-Åke Bartholdsson, Lars Andersson, Peter Antonsson, Christer Wallared, Bert Rydell, Niklas Möller, Owe Johansson,

 

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

 

§ 4.                        Justeringsman

                  Jan-Åke Bartholdsson

 

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Föregående protokoll godkändes.

 

§ 6.                        Ekonomi.

                  33.712 totalt, 7.584

                  Fällavgifter inbetalda till Länsstyrelsen.

Saknas Areals avgift från, Erling Brag, Göran Karlsson, Jan-Evert Karlsson,

Lars- Erik Svensson, Kaj Lindström,

 

§ 7.                        Återblick jaktledarträff

Mindre folk än vanligt, ca 57. Bra diskussion. Presentationen om senareläggningen var bra. Bra att hundanvändningen togs upp.

                 

§ 8.                        Info Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har skickat ett förslag på en alternativ spillnings inventeringsmetod, Traktinventering.

Viske ÄSO har ett fungerande system med 5 inventeringspunkter i varje kvadratkilometer hörn samt en i mitten.

                  Bert lägger upp inventeringsmetoden på hemsidan.

                 

§ 9.                        Info från Äfo

                  Överenskommet bland jägarnai ÄFO:t att en tjur andel om 40% är mest lämplig.

                 

§ 10.                    Motioner

                  Inga inkomna motioner.

                 

§ 11.                    Spillningsinventering/ avskjutning/tilldelning

Inventeringen visar på 9,9 älgar per 1000 skogsmark omräknas till 6,87 på total areal.

EnligtViskes egen beräkning med hänsyn till inkalvning, trafik, övrig dödlighet att en viss ökning av stammen skulle vara möjlig det kunna skjutas 53 älgar.

Enlig ÄLG:frode, med samma förutsättningar, skulle en avskjutning om 47 älgar var möjligt.

Andelen tjuravskjutning behöver minskas för att höja tjurstammen som enligt OBS:en har sjunkit till 31%.

 

Förslag under mötet att skjuta totalt 50 älgar.

Fördelat på 8 tjurar, 22 hondjur, 20 kalvar.

 

De diskuterades att andelen älg i vinterstam skiljer säg över området.

                 

§ 12.                    Bestämmelser för jakten 2016-2017

Diskussion om att älgjakten flyttas fram en vecka alternativt drygt en vecka, exempelvis andra fredagen efter andra måndagen i oktober,

Styrelsen föreslår Älgjakt start 21 oktober i år.

                  Styrelsen föreslår vuxenperioden fram till och med 18 december.

                  Styrelsens förslag kalv till Februari ut        

 

§ 13.                    Årsmötet.                                                                                                                                                    

                  Förslag om årsmötes dag 8 augusti, 19.00.

                  Förslag till Årsmötet att kallelser skickas ut via Mail.

                  Viktigt att Markägar representanten är informerad om Älgmötet.

                  Ta upp att man behöver se till att betala och lämna in uppgifterna. 

                 

§ 14.                    Marker som byter jaktlag.

Västra Derome, lag 34 går ihop med lag 42, Bert Rydell.

Heter Västra Derome/Åskloster, lag 34.

 

§ 15.                    Övriga frågor.

                  Nästa möte 28 Juni hos Owe

 

 

                 

 

Vid Tangenterna                                                                        Justerat                                                              

 

                                                                

 

Owe Johansson                                                                                    Jan-Åke Bartholdsson

                     

____________________________________________________________________________________________________________________________________________-

Dagordning för viske styrelsemöte 2016-03-01

Plats,Jan-Åke B kl 18,30

Deltagare

Nicklas Thörnberg, Jan-Åke Bartholdsson, Johan Werdelin, Lars Andersson, Peter Antonsson, Christer Wallared, Bengt-Ove Gunnarsson, Bert Rydell, Niklas Möller, Owe Johansson,

 

§ 1.                        Öppnande.

                  Nicklas förklarade mötet öppnat

 

§ 2.                        Godkännande av dagordning.

                  Dagordningen godkändes

 

§ 3.                        Sekreterare för mötet.

                  Owe Johansson

 

§ 4.                        Justeringsman

                  Lars Andersson

 

§ 5.                        Föregående protokoll

                  Föregående protokoll godkändes.

                 

§ 6.                        Ekonomi

                  53.728 på kontot och 6224 i handkassa den 29/2            

                  Lars Erik stengårdshult har troligen inte betalt in areals avgiften.

 

§ 7.                        Fällda älgar under säsongen, slutrapport

                  21 tjurar, 16 hondjur, 27 kalvar

                  25 fallvilt,

 

§ 8.                        Summering av årets jakt

Vi behöver se över fördelning mellan hondjur och tjur till nästa år. Andel tjur i OBS:en har gått ner till lite drygt 30%.

                  42% kalv.

                 

§ 9.                        Viltdata/delegering

                  Johan kollar med viltdat om att rätta till arealen och för respektive lag.

                 

§ 10.                    Inkomna förslag om ändringar avskjutning/tilldelning

Andelen stora tjurar som fällts är diskuterat. Oro för att stammen kan utarmas på stora tjurar.

                  Ta upp till diskusion om att senarelägga älg jakte en vecka.

                 

§ 11.                    Info länsstyrelsen

En ny ansökan har kommit in som har skickats in till Länsstyrelsen. Inget svar från Länsstyrelsen.

                 

§ 12.                    Älgskötselplan/uppdatering

                  Ja den bör ses över.

                 

 

§ 13.                    Jaktledarträff. Dag samt ämne.

                  Datum 5 eller 6 April

                  Förslag på ämne, Hund etik och eftersök.

                 

§ 14.                    Spillningsinventering/delegering              

                  Niklas Möller hjälper Lars med inventeringen.

                 

§ 15.                    Info från Äfo

                  Owe informerade

                 

§ 16.                    Nästa möte

                  Maj

                 

§ 17.                    Övriga frågor.

                  Ersättniong för arbetet med hemsidan till Bert.

                  Owe redovisar milen för mötena med ÄFO:t

 

 

 

Vid Tangenterna                                                            Justerat         

 

 

 

Owe Johansson                                                              Lars Andersson